Sadaļas

Pirktākie produkti

Preču atgriešana:
Jums ir tiesības izmantot LR MK izdotajā Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta pirmajā daļā
noteiktās atteikuma tiesības
un atgriezt preci 14 kalendāro dienu laikā no preces piegādes brīža, nepaskaidrojot atgriešanas iemeslu.
Izmantojot atteikuma tiesības, Jums jāņem vērā, ka preci Jums ir jāatgriež par saviem līdzekļiem.
Precei jābūt tirdzniecībai pienācīgā izskatā, kas maksimāli tuvs tam, kādā Pircējs to saņēmis, oriģinālā
iepākojumā.
Par preci samaksāta naudas summa tiks atgriezta 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas.

Patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci:

Interneta veikalā piedāvātajām precēm ir spēkā ražotāja sniegtā garantija.
Garantijas termiņš un citi noteikumi ir norādīti precei pievienotajos garantijas dokumentos.
Garantija neietekmē tiesības, kas Patērētājam piešķirtas ar normatīvajiem aktiem.
Neatkarīgi no ražotāja sniegtās garantijas, Patērētājs atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma un
citu normatīvo aktu prasībām ir tiesīgs pieteikt prasījumu ražotājam vai Pārdevējam par preces
neatbilstību
līguma noteikumiem 14 dienu laikā no preces iegādes. Par preces iegādes dienu tiek uzskatīta diena,
kad ražotājs vai Pārdevējs nodevis un Patērētājs pieņēmis attiecīgo preci.
Kārtību, kādā piesakāms un izskatāms Patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci
un organizējama preces ekspertīze nosaka Ministru kabineta 2014.gada 20.maijа noteikumi Nr.255
«Noteikumi par distances līgumu»
Ja PATĒRĒTĀJS vēlas atgriezt preci, kura neatbilst distances līguma noteikumiem,
tad saskaņā ar LR Ministru kabineta 2014.gada 20.maijа noteikumi Nr.255, PATĒRĒTĀJAM jāaizpilda
prasījuma pieteikuma veidlapa un
jānodod atgriežamā prece pilnā komplektā.
Piesakot ražotājam vai Pārdevējam prasījumu par preces neatbilstību līguma noteikumiem,
Patērētājs Prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.


Follow us on Facebook