Sadaļas

Pirktākie produkti

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. NOTEIKUMI UN TO DARBĪBAS LAIKS

Šie tipveida noteikumi ir spēkā pasūtījumiem, kas ir veikti interneta veikalā partspoint.lv (turpmāk
INTERNETA VEIKALS)
latviešu vai krievu valodā, starp personu (turpmāk PIRCĒJS), kas veic pasūtījumu un SIA Elik Auto
(turpmāk PĀRDEVĒJS).
Esošie līguma noteikumi ir spēkā sākot no 05.07.2009.

1.2. DISTANCES LĪGUMS

Distances līgums ir vienošanās starp PATĒRĒTĀJU (PTAL 1. panta 3. punkts) un pārdevēju (PTAL 1. panta
5. punkts) vai
pakalpojuma sniedzēju (PTAL 1. panta 4. punkts), pamatojoties uz pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja
piedāvājumu ar

adresēta vai neadresēta iespieddarba, tipveida vēstules, kataloga, presē publicētas reklāmas, kurai
pievienots pasūtījuma kupons,
telefona, faksimila, Interneta, elektroniskā pasta, televīzijas, radio un citu informācijas nosūtīšanas vai
pārraidīšanas līdzekļu starpniecību.

1.3. DISTANCES LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS

Distances līgums skaitās stājies spēkā, kā tikko PATĒRĒTĀJS ir veicis pasūtījumu ar Interneta, telefona vai
citu
tehnoloģisko līdzekļu palīdzību un ir saņēmis no PĀRDEVĒJA apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar
elektroniskā pasta starpniecību.
Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie
adresēti.

1.4. DISTANCES LĪGUMA IZPILDES LAIKS

PĀRDEVĒJS apņemas izpildīt distances līguma noteikumus ne vēlāk, kā 30 dienas pēc pasūtījuma
saņemšanas no PATĒRĒTĀJA,
ja vien līgumslēdzējas puses nav vienojušās par citu termiņu. Ja PĀRDEVĒJS nevar izpildīt līgumu tādēļ,
ka PATĒRĒTĀJA pasūtītā prece nav pieejama, tad PĀRDEVĒJA pienākums ir informēt par to PATĒRĒTĀJU.
Tādā gadījumā PĀRDEVĒJS var piedāvāt PATĒRĒTĀJAM ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu.

1.5. ATTEIKUMA TIESĪBAS

Patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot līgumsodu, procentus
vai zaudējuma atlīdzību.
Atteikuma tiesības, kārtību un termiņu kādā realizējamas
Atteikuma tiesības nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru kabineta 2014. gada 20.
maija noteikumi Nr. 255 -
„Noteikumi par distances līgumu”.

Atteikuma tiesības attiecībā uz distances līgumu:

Patērētājam ir tiesības izmantot Atteikuma tiesības. Atteikuma tiesības izmantojamas 14 (četrpadsmit)
kalendāra dienu laikā no dienas,

kad Patērētājs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu, vai no līguma noslēgšanas dienas,
ja par pirkumu daļēji vai pilnībā maksā izmantojot Patērētāja kreditēšanas līgumu.
Atteikuma tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izmantojamas arī attiecībā uz Patērētāja
kreditēšanas līgumu.
Patērētājs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām par lēmumu atkāpties no līguma informē pārdevēju
vai pakalpojuma sniedzēju,
iesniedzot tam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.
Termiņš ir ievērots, ja patērētājs atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu
nosūta pārdevējam vai
pakalpojuma sniedzējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Patērētāja pienākums ir pierādīt
atteikuma tiesību izmantošanu.
Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs nodrošināt patērētājam iespēju pārdevēja vai
pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietnē elektroniskā veidā aizpildīt un iesniegt atteikuma veidlapu vai
paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Šādā gadījumā pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs,
izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju
(tai skaitā elektronisko pastu), nekavējoties paziņo patērētājam par atteikuma saņemšanu.
Atteikuma tiesības izmantojamas iesniedzot Pārdevējam atteikuma veidlapu, kas pieejama šeit.
Patērētājs nosūta preci atpakaļ pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam vai nodod to pārdevējam vai
pakalpojuma sniedzējam vai viņa pilnvarotai personai bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14
dienu laikā pēc tam,
kad nosūtījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma
tiesību izmantošanu.
Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Šī prasība neattiecas uz
gadījumiem,
kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs pats piedāvājis paņemt preci atpakaļ.
Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no
dienas,
kad saskaņā ar šā panta otro daļu saņēmis informāciju par patērētāja lēmumu atkāpties no līguma,
atmaksā patērētājam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā patērētāja samaksātos piegādes
izdevumus.
Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida
maksāšanas līdzekli,
kādu izmantoja patērētājs, izņemot gadījumus, kad patērētājs skaidri piekritis citam maksāšanas
līdzeklim un patērētājam par
šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā.
Patērētājs sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad pārdevējs vai

pakalpojuma sniedzējs ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis patērētāju, ka izmaksas jāsedz
patērētājam.
Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces
rakstura,
īpašību un darbības noskaidrošanai. Patērētājs nav atbildīgs par preces vērtības samazināšanos,
ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nav viņu informējis par atteikuma tiesībām patērētāju tiesību
aizsardzību
regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

PATĒRĒTĀJS nevar izmantot Atteikuma tiesības Noteikumu par distances līgumu 22. punktā minētajos
gadījumos, tajā skaitā, ja:

pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām,
ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas,
kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts;
preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma
sniedzējs nevar kontrolēt
un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura
piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma
tiesību zaudēšanu.
Ja PATĒRĒTĀJS vēlas atgriezt preci, kura neatbilst distances līguma noteikumiem, tad saskaņā ar
LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.255, PATĒRĒTĀJAM jāaizpilda prasījuma pieteikuma veidlapa un
jānodod atgriežamā prece pilnā komplektā.
PATĒRĒTĀJS ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas
termiņā.

1.6. Prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci

Atgadinām, ka patērētājiem 24 mēnešu laika no preces piegādes dienas ir likumā noteiktas tiesības
pieteikt prasījumu par

līguma noteikumiem neatbilstošu preci.


Follow us on Facebook